Plattform

European Cities Against Drugs bildades 1994 på initiativ av Stockholms stad som en reaktion mot de krafter som med staden Frankfurt i spetsen dragit igång en rörelse för legalisering av narkotika. En resolution antogs som grund för det fortsatta arbetet och som stöd för FNs konventioner och resolutioner mot narkotikamissbruket. ECAD har i dag 251 medlemsstäder i 30 länder i Europa. I Sverige har 37 kommuner undertecknat Stockholmsresolutionen och därmed blivit medlemmar i ECAD.

ECADs plattform i sammanfattning

  • mot legalisering av narkotika
  • för nya metoder i kampen mot narkotika
  • för en utveckling av vården av missbrukare
  • för en aktiv och offensiv förebyggande verksamhet
  • för ett internationellt samarbete

För att kunna vidmakthålla trovärdigheten för den hittills framgångsrika restriktiva svenska modellen, behövs det en sammanhållen narkotikapolitik på alla samhällsnivåer och ett bättre utnyttjande av samhällets resurser för kontroll, prevention och vård.

Eftersom kommunerna får bära en stor del av kostnaderna för de mänskliga lidanden som följer i spåren av drogmissbruket, har vi all anledning att tillsammans bilda opinion mot de krafter som vill liberalisera narkotikapolitiken. Vi måste skapa allianser för att bredda och fördjupa intresset för och engagemanget kring drogfrågorna. Vi vill få till stånd ett landsomfattande aktivt och folkligt förankrat motstånd mot narkotika.

Genom informella nätverk, en årlig gemensam konferens och med en samordningsgrupp utsedd av årskonferensen, kan vi få till stånd en ökad samverkan mellan de svenska medlemskommunerna. Olika nätverk mellan verksamma i kommunerna kan svara för utbyte av erfarenheter, kunskapsförmedling, metodutveckling kring förebyggande arbete, ANT, öppenvård och en rad andra frågor som är förknippade med narkotikamissbruket.

Med ECADs grundsatser som utgångspunkt samarbetar vi under beteckningen:
Nätverket Sveriges städer och kommuner mot narkotika.

En lokal mobilisering kring drogfrågorna är nödvändig. Det gäller att få upp narkotikafrågan på dagordningen i varje kommun! Engagemanget måste vidgas - såväl politiskt som operativt - från den sociala sfären till andra områden som skola, fritid och kultur. Även utanför den kommunala organisationen ska det märkas att kommunen anslutit sig till ECAD - i föreningsliv, i samverkan med polis, med företag osv.

Alla skall aktiveras för en narkotikafri hemkommun!

Plattformen antogs vid det formella bildandet av nätverket i Västerås
1 november 2001.